Muzika za tv reklame

U procesu izrade tv reklame zvuk i muzika igraju veoma važnu ulogu. Muzika će pomoći da gledaoci reklamu dožive na određeni način, ona je tu da zajedno sa slikom pokrene, produbi sve doživljaje posmatrača. Vrlo lako može da ih nasmeje ili rastuži, jednostavno kao moćno oružje prilikom promocije proizvoda, pored snimljenih spikerksih glasova za tv reklamu tj. voice over , muzika u tv reklami gledaoce odvlači u željenom pravcu i pokreće njihov senzibilitet.

muzika-za-reklame

Neraskidiv je spoj između muzike i slike u procesu kreiranja, a potom i prenošenja određene reklamne poruke i to na pravi način. Muzi­ka­ u ko­mbi­na­ci­ji­ sa­ zvučni­m efekti­ma­, bo­jo­m gl­a­sa­ spi­kera­ ko­ji­ se u tel­evi­zi­jsko­j r­ekl­a­mi­ o­br­a­ća ­po­tenci­ja­l­­no­m po­tr­o­ša­ču, vi­zuel­ni­m el­ementi­ma­, odr­eđuje sti­l­ tel­evi­zi­jske r­ekl­a­me. Ona mo­že da ­uti­če na ­ka­r­a­kter­ tel­evi­zi­jsko­g r­ekl­a­mno­g spo­ta. Na taj način tv reklama može dobiti veseli ton, nekada svečani, a nekada izazvati užasno jako emociju kada gledaoci saosećaju,  pa čak i pate zajedno sa likovima i akterima iz tv reklame.

komponovanje-muzike-tv-reklame-srbija

Muzika za tv reklame se može namenski komponovati. Tada se podrazumeva angažman vrhunskih kompozitora koji imaju iskustva pri kreiranju namesnke muzike za tv reklame. Komponovanje muzike za tv reklame je vrlo delikatan proces,  a zavisi od pravca u kome se želimo kretati. Zavisi od emocije koju žellimo da izazovemo, kakav ton želimo da damo određenoj reklamnoj poruci u trenutku kada je  saopšatava spiker. Naravno zavisi u mnogome i od konkretne slike, koju tonski samo treba ispratiti što pojačava sam doživljaj kod gledalaca. To i jeste svrha muzike ili zvuka u tv reklami

Nikako se ne može reći da tv reklama bez muzike nema nikakvog smisla, zapravo ima i takvih tv reklama. Sve zavisi od konkretnog scenarija,  ali je u najvećem broju slučajeva zvuk prisutan i tada je užasno važan, bilo da su u pitanju zvučni efekti ili pažljivo kreirana tj. nameski skrojena muzika za određenu tv reklamu.

muzika-za-reklame-sa-neta

Pored namenski komponovane muzike za tv reklame, takođe muzika se može i odabrati. Postoje već gotove kompozicije za čije korišćenje je moguće dobiti licencu uz naravno određenu novčanu naknadu autorima. Postoje arhive ovakve muzike do kojih se može doći isključivo legalnim putem. Tada se dobija specijalna licenca za korišćenje određene melodije u tv reklami. U svetu postoji kompanije koje se bave prodajom ovakve muzike, naravno pod odgovarajućim uslovima koji stoje u samoj licenci.

Izbo­r­ muzi­čko­g o­bl­i­ka ­koji se koristi  ­u tel­evi­zi­jsko­j r­ekl­a­mi­ za­vi­si­ o­d ko­n­cepci­je i­ samog scena­r­i­ja­ za­ tv r­ekl­a­mu.